بهائی چه خبر؟

« بر سر رو بهکان شیر نری می آید »

بهائی چه خبر؟

« بر سر رو بهکان شیر نری می آید »

اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
بهائی چه خبر؟

به بابیان و بهائیان و جوانان ایران و نسل جدیدی که از تاریخ پیدایش بهائیگری اطلاع دقیقی ندارند تقدیم میشود.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله موقع شهادت فرمودند: «... انا خاتم النبیین و اکرم النبیین علی الله عزو جل ...» من خاتم پیامبران و گرامی ترین آنان نزد خدا هستم. خاتمیت .

حروف حی (2)

شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۲۶ ق.ظ

حروف حی

                 


منابع مطالب قبلی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۶۸ـ۶۹، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۲.عبدالحسین نوائی، باب و حروف حی، ج۱، ص۱۱۲ـ۱۱۶، در علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه.

۳.رشید خیون، حروف حَیّ: البابیة و البهائیة مع نص کتاب أقدس، ج۱، ص۵۳ـ۷۳، کلن ۲۰۰۳.

۴.مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، ج۱، ص۳۷۹ـ۳۸۰، تهران ۱۳۵۷ش.

۵.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۲۰ـ۲۵، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۶.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۴، ص۳۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۷.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۴۶ـ۴۷، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۸.علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه، فتنه باب، ج۱، ص۳۲، توضیحات و مقالات به قلم عبدالحسین نوائی، تهران ۱۳۵۱ش.

۹.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۴، ص۳۱، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۱۰.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۵۵ـ۵۶، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۱۱.حاجی میرزاجانی کاشانی، کتاب نقطة الکاف: در تاریخ ظهور باب و وقایع هشت سال اول از تاریخ بابیه، ج۱، ص۱۸۱، چاپ ادوارد براون، لیدن ۱۳۲۸/۱۹۱۰.

۱۲.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۲۳۴، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۱۳.علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه، فتنه باب، ج۱، ص۳۴، توضیحات و مقالات به قلم عبدالحسین نوائی، تهران ۱۳۵۱ش.

۱۴.جهانگیرمیرزا، تاریخ نو: شامل حوادث دوره قاجاریه از سال ۱۲۴۰ تا ۱۲۶۷ قمری، ج۱، ص۲۹۷ـ۲۹۸، چاپ عباس اقبال آشتیانی، تهران ۱۳۲۷ش.

۱۵.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ج۳، ص۴۰، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۱۶.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ج۳، ص۲۳۴، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۱۷.محمدجعفربن محمدعلی خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، ج۱، ص۵۶ـ۵۷، چاپ حسین خدیوجم، تهران ۱۳۶۳ش.

۱۸.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۲۳۵، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۱۹.علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه، فتنه باب، ج۱، ص۳۴ـ۳۵، توضیحات و مقالات به قلم عبدالحسین نوائی، تهران ۱۳۵۱ش.

۲۰.محمدجعفربن محمدعلی خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، ج۱، ص۵۷، چاپ حسین خدیوجم، تهران ۱۳۶۳ش.

۲۱.علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه، فتنه باب، ج۱، ص۳۵، توضیحات و مقالات به قلم عبدالحسین نوائی، تهران ۱۳۵۱ش.

۲۲.محمدجعفربن محمدعلی خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، ج۱، ص۵۷، چاپ حسین خدیوجم، تهران ۱۳۶۳ش.

۲۳.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۲۳۵، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۲۴.محمدجعفربن محمدعلی خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، ج۱، ص۵۷، چاپ حسین خدیوجم، تهران ۱۳۶۳ش.

۲۵.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۲۳۶، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۲۶.علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه، فتنه باب، ج۱، ص۳۵ـ۳۶، توضیحات و مقالات به قلم عبدالحسین نوائی، تهران ۱۳۵۱ش.

۲۷.محمدجعفربن محمدعلی خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، ج۱، ص۵۷، چاپ حسین خدیوجم، تهران ۱۳۶۳ش.

۲۸.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۲۳۷، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۲۹.علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه، فتنه باب، ص۳۶-۳۷، توضیحات و مقالات به قلم عبدالحسین نوائی، تهران ۱۳۵۱ش.

۳۰.محمدجعفربن محمدعلی خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، ج۱، ص۵۷، چاپ حسین خدیوجم، تهران ۱۳۶۳ش.

۳۱.جهانگیرمیرزا، تاریخ نو: شامل حوادث دوره قاجاریه از سال ۱۲۴۰ تا ۱۲۶۷ قمری، ج۱، ص۳۲۱ـ۳۲۲، چاپ عباس اقبال آشتیانی، تهران ۱۳۲۷ش.

۳۲.رضاقلی بن محمدهادی هدایت، ملحقات تاریخ روضة الصفای ناصری، ج۱۰، ص۴۳۱ـ۴۳۳، در میرخواند، ج ۸ـ۱۰.

۳۳.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۲۴۱ـ۲۴۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۳۴.محمدجعفربن محمدعلی خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، ج۱، ص۵۸، چاپ حسین خدیوجم، تهران ۱۳۶۳ش.

۳۵.جهانگیرمیرزا، تاریخ نو: شامل حوادث دوره قاجاریه از سال ۱۲۴۰ تا ۱۲۶۷ قمری، ج۱، ص۳۳۲، چاپ عباس اقبال آشتیانی، تهران ۱۳۲۷ش.

۳۶.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۲۴۳ـ۲۴۴، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۳۷.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۲۶۰ـ۲۶۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۳۸.محمدجعفربن محمدعلی خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، ج۱، ص۵۸ـ۶۴، چاپ حسین خدیوجم، تهران ۱۳۶۳ش.

۳۹.محمدمهدی زعیم الدوله تبریزی، مفتاح باب الابواب، ج۱، ص۱۶۱ـ۱۶۹، یا، تاریخ باب و بهاء، ترجمه حسن فرید گلپایگانی، تهران ۱۳۴۶ش.

۴۰.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۶۱ـ۶۲، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۴۱.عبدالحسین نوائی، باب و حروف حی، ج۱، ص۱۱۵ـ۱۱۶، در علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه.

۴۲.مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، ج۳، ص۴۵۱، تهران ۱۳۵۷ش.

۴۳.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۲۳۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۴۴.عبدالبهاء، مقاله شخصی سیاح، ج۱، ص۳۶، متن فارسی، قسمت باب، ویرایش ادوارد جی براون، آمستردام ۱۹۷۵.

۴۵.مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، ج۳، ص۴۵۱ـ۴۵۲، تهران ۱۳۵۷ش.

۴۶.عبدالبهاء، مقاله شخصی سیاح، ج۱، ص۳۶، متن فارسی، قسمت باب، ویرایش ادوارد جی براون، آمستردام ۱۹۷۵.

۴۷.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۱۱۵، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۴۸.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۲۳۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.(که نوشته است ملامحمدعلی پس از ملاقات با باب در مکه، به او ایمان آورد)

۴۹.حاجی میرزاجانی کاشانی، کتاب نقطة الکاف: در تاریخ ظهور باب و وقایع هشت سال اول از تاریخ بابیه، ج۱، ص۱۱۳، چاپ ادوارد براون، لیدن ۱۳۲۸/۱۹۱۰.

۵۰.حاجی میرزاجانی کاشانی، کتاب نقطة الکاف: در تاریخ ظهور باب و وقایع هشت سال اول از تاریخ بابیه، ج۱، ص۱۳۹، چاپ ادوارد براون، لیدن ۱۳۲۸/۱۹۱۰.

۵۱.عبدالبهاء، مقاله شخصی سیاح، ج۱، ص۳۶، متن فارسی، قسمت باب، ویرایش ادوارد جی براون، آمستردام ۱۹۷۵.

۵۲.علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه، فتنه باب، ص۳۵، توضیحات و مقالات به قلم عبدالحسین نوائی، تهران ۱۳۵۱ش.

۵۳.محمدجعفربن محمدعلی خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، ج۱، ص۵۷، چاپ حسین خدیوجم، تهران ۱۳۶۳ش.

۵۴.رضاقلی بن محمدهادی هدایت، ملحقات تاریخ روضة الصفای ناصری، ج۱۰، ص۴۲۹، در میرخواند، ج ۸ـ۱۰.

۵۵.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۲۳۸ـ۲۳۹، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۵۶.علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه، فتنه باب، ج۱، ص۳۸، توضیحات و مقالات به قلم عبدالحسین نوائی، تهران ۱۳۵۱ش.

۵۷.رضاقلی بن محمدهادی هدایت، ملحقات تاریخ روضة الصفای ناصری، ج۱۰، ص۴۴۵ـ۴۴۷، در میرخواند، ج ۸ـ۱۰.

۵۸.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۲۶۱ـ ۲۶۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۵۹.عبدالبهاء، مقاله شخصی سیاح، ج۱، ص۳۷، متن فارسی، قسمت باب، ویرایش ادوارد جی براون، آمستردام ۱۹۷۵.

۶۰.مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، ج۳، ص۴۵۴، تهران ۱۳۵۷ش.

۶۱.حاجی میرزاجانی کاشانی، کتاب نقطة الکاف: در تاریخ ظهور باب و وقایع هشت سال اول از تاریخ بابیه، ج۱، ص۱۷۸، چاپ ادوارد براون، لیدن ۱۳۲۸/۱۹۱۰.

۶۲.حاجی میرزاجانی کاشانی، کتاب نقطة الکاف: در تاریخ ظهور باب و وقایع هشت سال اول از تاریخ بابیه، ج۱، ص۱۸۰ـ۱۸۱، چاپ ادوارد براون، لیدن ۱۳۲۸/۱۹۱۰.

۶۳.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۴۶ـ۴۸، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۶۴.حاجی میرزاجانی کاشانی، کتاب نقطة الکاف: در تاریخ ظهور باب و وقایع هشت سال اول از تاریخ بابیه، ج۱، ص۲۰۳، چاپ ادوارد براون، لیدن ۱۳۲۸/۱۹۱۰.

۶۵.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۴۶ـ۴۸، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۶۶.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۴۳۶، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۶۷.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۴۷، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۶۸.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۵۸ـ۶۱، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۶۹.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۷۳ـ۷۸، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۷۰.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۲۹۴، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۷۱.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۴۴۷، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۷۲.حاجی میرزاجانی کاشانی، کتاب نقطة الکاف: در تاریخ ظهور باب و وقایع هشت سال اول از تاریخ بابیه، ج۱، ص۲۴۵، چاپ ادوارد براون، لیدن ۱۳۲۸/۱۹۱۰.

۷۳.حاجی میرزاجانی کاشانی، کتاب نقطة الکاف: در تاریخ ظهور باب و وقایع هشت سال اول از تاریخ بابیه، ج۱، ص۲۴۷، چاپ ادوارد براون، لیدن ۱۳۲۸/۱۹۱۰.

۷۴.محمدتقی بن محمدعلی سپهر، ناسخ التواریخ: سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۳۰۳ـ۳۰۴، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۴۴ـ ۱۳۴۵ش.

۷۵.علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه، فتنه باب، ج۱، ص۳۱، توضیحات و مقالات به قلم عبدالحسین نوائی، تهران ۱۳۵۱ش.

۷۶.محمدجعفربن محمدعلی خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، ج۱، ص۷۶، چاپ حسین خدیوجم، تهران ۱۳۶۳ش.

۷۷.روزنامه وقایع اتفاقیه، ش ۸۲، ج۱، ص۱ـ۳، ۱۰ ذیقعده ۱۲۶۸.

۷۸.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۶۶۳، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۷۹.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۶۹، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۸۰.عبدالحسین نوائی، باب و حروف حی، ج۱، ص۱۱۴، در علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه.

۸۱.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۶۹، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۸۲.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۶۳۶، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۸۳.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۶۹، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۸۴.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۴۴۶، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۸۵.عبدالحسین نوائی، باب و حروف حی، ج۱، ص۱۱۴، در علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه.

۸۶.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۶۸، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۸۷.عبدالحسین نوائی، باب و حروف حی، ج۱، ص۱۱۳، در علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه.

۸۸.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۶۹، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۸۹.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۴۴۷، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۹۰.عبدالبهاء، مقاله شخصی سیاح، ج۱، ص۵۲ـ۵۳، متن فارسی، قسمت باب، ویرایش ادوارد جی براون، آمستردام ۱۹۷۵.

۹۱.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۳۷۹، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۹۲.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۵۳۹، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۹۳.عبدالحسین نوائی، باب و حروف حی، ج۱، ص۱۱۵، در علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه.

۹۴.حاجی میرزاجانی کاشانی، کتاب نقطة الکاف: در تاریخ ظهور باب و وقایع هشت سال اول از تاریخ بابیه، ج۱، ص۱۹۴، چاپ ادوارد براون، لیدن ۱۳۲۸/۱۹۱۰.

۹۵.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۱۷۹، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۹۶.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۳۷۶، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۹۷.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۴۱۵ـ۴۱۶، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۹۸.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۴۴۶، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۹۹.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۶۹ـ۷۰، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۱۰۰.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۴۴۵ـ۴۴۹، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۱۰۱.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۶۹، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۱۰۲.عبدالحسین نوائی، باب و حروف حی، ج۱، ص۱۱۵، در علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه.

۱۰۳.محمد نبیل زرندی، مطالع الانوار: تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ج۱، ص۶۸، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری، (تهران ۱۳۳۹ش).

۱۰۴.عبدالحسین نوائی، باب و حروف حی، ج۱، ص۱۱۳، در علیقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه.

 


 • فرید

حروف حی

عکس

نظرات  (۱)

 • امیر حسین سوری
 • سلام .
  آدرس وبلاگ شما رو قرار دادم .اگر دوست داشتید برای تبادل شما هم قرار دهید.ممنون
  پاسخ:
  سلام
  ممنون ازینکه سرزدی - چشم

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی